PRO DODAVATELE


Výběrová řízení
Výběrová řízení v rámci dotačních programů
REACH

REACH je nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolení a omezování chemických látek.

Toto nařízení má zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. REACH se týká látek, směsí i předmětů. Zákonné povinnosti dodavatelů látek a směsí týkajících se poskytování informací v dodavatelském řetězci jsou v článcích 31, 32. Pokud se na látku nebo směs vztahují specifická ustanovení týkající se ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí na úrovni Unie (např. povolení nebo omezení), musí být tato ustanovení zmíněna v bezpečnostním listu (Příloha II nařízení REACH).

Jedna ze zákonných povinností týkající se dodávek předmětů je v článku 33: každý dodavatel předmětu obsahujícího látku vzbuzující mimořádné obavy (SVHC zařazené na tzv. Kandidátskou listinu, dostupné online na https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table) v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních, poskytne příjemci předmětu dostatek informací umožňující bezpečné užití předmětu, včetně alespoň názvu látky.

Registraci podléhají všechny látky v objemu vyšším, než 1t za rok. Neregistrované chemické látky nesmějí být uváděny na trh, ani nesmějí být používány, leda že je na jejich registraci možné uplatnit výjimku podle REACH.